Reglament

REGLAMENT  O'PYRENE


Aquest reglament és acceptat de mutu acord per part dels clubs que inclouen curses de les seves respectives competicions oficials o populars a l'Opyrene.

Aquest reglament no pot estar en desacord amb cap normativa IOF ni contradir els reglaments de les competicions de les federacions implicades (FCOC-FFCO_FEDO-FARO).DEFINICIÓ

O'PYRENE és una challenge d’orientació internacional que reuneix curses que es desenvolupen en els territoris que es troben en ambdós vessants dels Pirineus. Concretament, les proves les organitzen clubs d’orientació dels Pyrenées Orientales, Ariège, Haute Garonne, Hautes Pyrenées, Pyrenées Atlantiques, Euskadi, Navarra, Aragón, Catalunya i puntualment La Rioja. 

La challenge té un caràcter anual (de gener a desembre) i ofereix una classificació de les curses que es tradueix en un rànquing publicat a la web oficial: opyrene.blogspot.com. 

Un equip de coordinació consensuat pels clubs és l'encarregat de proposar cada any un calendari de curses i d'anar anunciant les curses amb antelació, publicant-les al bloc-web oficial de la competició. Igualment, aquest equip és el responsable d'elaborar les classificacions parcials i la final en base als arxius csv que proporcionen els clubs organitzadors un cop acabades les curses.

Poden participar a les curses de  O'PYRENE tots els associats i associades dels clubs d'orientació que estiguin reconeguts per les federacions esmentades.

L’objectiu de la competició és doble: ampliar el calendari de curses anual tot oferint mitges i llargues distàncies de qualitat; i aconseguir la participació d’orientadors i clubs procedents dels diferents territoris per tal de propiciar un enriquiment tècnic i alhora generar un ambient agradable no competitiu en el fons.

FINALITATS  I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest reglament és d'aplicació en totes les competicions O’PYRENE i a tots els corredors de la competició que formin part dels clubs de les federacions implicades. Però si la cursa és oficial, als corredors pertanyents a la federació on s'inscriu la cursa, els serà obligatori el compliment del reglament de la federació a la qual pertanyen. 

En aquest sentit, les proves O'PYRENE que comptin per a competicions oficials d'una de les federacions implicades estaran regides pel comitè de competició territorial d'aquella federació. O'Pyrene respectarà la decisió de cada comitè.

TIPOLOGIA  I  MODALITAT   DE  LES  CURSES

Les proves seran de modalitat diürna i lineals, preferentment en caps de setmana que incloguin una Mitja Distància (MD) i una Llarga Distància (LD).

CALENDARI 

Cada mes de gener, l'equip de coordinació publicarà un calendari de curses al bloc-web oficial. Prèviament aquest equip haurà analitzat els diferents calendari de les federacions, per evitar tant com es pugui la coincidència de curses, i haurà consensuat la inclusió de curses amb els clubs organitzadors.

Aquest calendari s'haurà de compartir entre clubs i federacions implicades, afavorient que tots els associats dels clubs el coneguin i animant a inscriure's a les curses quan aquesta infromació estigui disponible al bloc.

CIRCUITS,  NIVELLS  I  CATEGORIES

Una prova O'PYRENE constarà de diferents circuïts adaptats al nivell tècnic dels participants.

Es procurarà que totes les proves O'Pyrene pertanyin al calendari oficial d'una de les quatre federacions. És a dir, curses que comptin per Copa Catalana(FCOC), Course Départamentale, Régional ou National (FFCO), Liga Norte (FEDO-FARO) o Liga Aragonesa (FARO).

D'aquesta manera, si les proves O’PYRENE aprofiten les proves de competició oficial d'una federació, sempre presentaran el rigor i nivell tècnic suficient, així com la reglamentació de categories/circuïts a la qual estan acostumats els orientadors.

Cada corredor/a prendrà part en una única categoria en totes les proves de la Challenge. Si canvia de categoria en una o més curses, l'equip coordinador responsable de la classificació per punts li comptarà la categoria que més hagi utilitzat, i per a les proves que s'hagin fet fora de categoria, no se li comptaran o bé es podrà fer una adaptació de la puntuació, normalment penalitzant proporcionalment, si el canvi té una raó de ser justificable a nivells fisico-tècnics.

RESPONSABILITATS  DELS  ORGANITZADORS

Els clubs organitzadors es responsabilitzen d’oferir una organització i uns circuits ajustats a aquest reglament i amb especial compliment de les normes dels apartats de circuits, nivells i categories.

Els organitzadors caldrà que hagin fet les gestions necessàries per obtenir tots els permisos i autoritzacions dels propietaris dels terrenys i d’altres entitats com ajuntaments dels termes municipals als quals pertanyi el terreny de competició, permís de Medi Ambient, o de qui s’escaigui.

En el cas de presentar-se algun conflicte amb propietaris, caçadors, guàrdia urbana o forestal, etc., el màxim responsable de l’organització caldrà que pugui presentar les autoritzacions corresponents.

En la mesura del possible es disposarà de servei de primers auxilis o en el seu defecte una farmaciola complerta i els telèfons d’ assistència.

Tant la zona de trobada com tot el terreny de competició caldrà que quedi igual o més net que abans de la competició, tant en l’aspecte de papers, plàstics o envasos com en el de cintes de prebalisat, encintat, etc. o fites txeques.

Els organitzadors vetllaran perquè tant tots els col·laboradors com els participants tinguin la màxima cura al respecte a la naturalesa així com als conreus i propietats privades.

INSCRIPCIONS I ASSEGURANÇA

Terminis d’inscripció:

Cada competició O'PYRENE haurà de regir-se per les instruccions del club o clubs organitzador/o. 

Aquestes instruccions estaran publicades al lloc web del club organitzador.

Cada federació té un sistema propi d'inscripció a les curses. Normalment, el club organitzador facilitarà la inscripció de socis de clubs no pertanyents a la federació que acull la prova.

El mateix dia de la cursa, els organitzadors podran deixar inscriure nous corredors, amb suplement de quota si així ho decideixen.

Quotes d’inscripcions:

El preu d'una cursa O'PYRENE vindrà estipulat pel club organitzador i normalment obeirà al que ha aprovat la seva federació per aquella temporada.

El club organitzador, a partir dels preus màxims que li exigeix la seva federació, podrà oferir als corredors d'altres federacions, un preu equivalent. És a dir, tenint en compte que la cursa compta pel challenge O'Pyrene i per donar cabuda als objectius de reunir corredors de diferents territoris, mantenir els preus, evitant el cobrament de la llicència de dia o pass-o que normalment es cobraria a un corredor estranger.

Si la cursa no és oficial, correspon al club proposar un preu únic per a tots els corredors O'Pyrene, socis de clubs reconeguts per les federacions implicades.

Formes de pagament:

Ingrés de l’import al c/c de l’entitat organitzadora o d’altres formes que el club organitzador faci públic.

El mateix dia de la cursa en efectiu, junt amb el suplement fora termini si s'escau.

Assegurança:

Se seguiran els procediments establerts per la federació competent implicada en la competició. 

En el cas d'accident d'un corredor FCOC a l'estranger:


El reial Decret contempla l'assistència a l'estranger. A la pàgina 9 del contracte amb UNIFEDESPORT.CAT, apareix "assistència sanitària fora del territori espanyol fins a un màxim de 6.015€".
A l'estranger cap companyia té centres concertats. En cas d'accident s'ha d'anar al centre hospitalari més proper, fer-se càrrec de les despeses i posteriorment aquí la companyia retornarà l'import sempre i quan estiguin contemplades a les garanties de la pòlissa.


PARTICIPACIÓ, CLASSIFICACIÓ I PREMIS

Podrà participar, per poder constar a la classificació, qualsevol soci dels clubs dels territoris implicats, que estiguin degudament afiliats a una de les quatre federacions.

O'PYRENE oferirà per a cada prova la mateixa classificació que publiqui el club organitzador. La prova no tindrà una classificació específica per O'Pyrene. El responsable prendrà els resultats d'aquesta classificació general i els traduirà en Rànquing O'Pyrene.

Els organitzadors (ORG) i els controladors d’una cursa (també considerats ORG), obtindran el benefici d'una puntuació mitjana d'aquella cursa al final de la competició.

Per a poder optar a la classificació final s’ha d’haver participat com a mínim al 60% de les curses de la competició i en la mateixa categoria.

L'equip coordinador O'Pyrene es reserva el dret de no puntuar un/a corredor/a que competeixi fora de la seva categoria o d'adaptar-li la puntuació en el cas d'un canvi respecte la categoria habitual.La classificació final premiarà als tres millors corredors de cada categoria (HD10 a HD60). Cada club/federació premiarà els seus podis de la manera que estimi més oportuna.

DESQUALIFICACIONS, JURAT TÈCNIC I RECLAMACIONS

Davant de qualsevol reclamació, l'organització de la cursa haurà de constituir un jurat tècnic per a que actuï. En el cas de que la decisió del jurat tècnic rebi al·legacions, serà el comitè de competició de la federació del club que organitza la cursa en qüestió, qui es faci càrrec de la mateixa. 

A cada prova es procurarà que hi hagi un controlador que, com a representant de la federació que organitza la prova, vetllarà pel correcte funcionament d’aquesta. En el cas excepcional que el controlador no pugui estar present, un altre controlador titulat podrà  assumir la seva vacant.

Només les persones competidores o organitzadores poden presentar reclamacions.

Qualsevol reclamació sobre aspectes de la cursa, cal fer-la primerament per escrit al jurat tècnic abans de la proclamació dels guanyadors. El jurat tècnic la resoldrà, i en cas de no estar d’acord amb aquesta decisió, la persona competidora podrà recórrer per escrit durant les 24 hores següents a la finalització de la competició davant el Comitè de Competició.

L'organització haurà de complir les decisions del jurat, com ara readmetre una persona competidora que ha estat desqualificada per l'organització, desqualificar una persona competidora acceptada per l'organització, anul·lar els resultats d’una categoria prèviament aprovats per l’organització o aprovar uns resultats que l’organització havia declarat invàlids.

Els resultats podran ser impugnats mitjançant un escrit lliurat dins la mitja hora després d’haver-se fet públics. La reclamació serà resolta pel Comitè de competició corresponent i la resolució serà inapel·lable.

IMPREVISTOS

Per a tot allò no previst en aquest reglament regirà el reglament de la Federació Internacional d'Orientació (IOF), segons sigui el cas, tot i que en última instància, les decisions seran de les federacions que organitzen l'O'PYRENE.